FCE Mock Test - 07.03.2015

Radomsko zdaje FCE - reklama

horizon

Wyniki ankiety ewaluacyjnej


Kids Beyond The Horizon

kids

NTL - Mama najlepszy zawód

angielski od lat 3 Radomsko

2018-05-25 O ochronie danych – RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Placówka Języków Obcych HORIZON w Radomsku,
z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Konopnickiej 4

2.     Kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl

3.     Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu korzystania z oferowanych przez administratora usług szkoleniowych, na podstawie:

·        art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych

·        art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·        art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4.     Dane osobowe przechowywane są przez: okres świadczenia usług szkoleniowych, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat)

5.     Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

6.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z oferowanych przez nas usług

7.     Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

·        osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

·        podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

8.     Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

9.     Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciemhorizon